Oisinn a’ Luchd-Ionnsachaidh

Tha iomadh cothrom ann eòlas  ’fhaighinn air a’ Ghàidhlig agus a dualchas anns a’ choimhearsnachd agad. Lùchdaichibh a-nuas Goireasan nan Gàidheal an Albainn Nuaidh. [PDF 50 KB]   Nach cuir thu sùil air liosta nan tachartasan againn airson chothroman pàirt a ghabhail neo rach air-loidhne dhan ‘YouTube Channel' againn gus barrachd  ’fhaicinn.

YouTube Playlist - Òrain

YouTube Playlist - Dannsa

YouTube Playlist - Cànan

Na Gàidheil Agus an Ainmean-Àite an Albainn Nuaidh 

Anmoch ’s na 1700an, thug Gàidheil á Gàidhealtachd is Eileannan an Iar na h-Albann an cànan is an dualchas leotha gu Albainn Nuaidh.  ’S ann an clàr-dùthcha seo, goireas do Ghàidheil, dhan fheadhainn a tha ’teasgasg na Gàidhlig, agus do dhuine sam bith aig a bheil suim ann an cànan agus cultur nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh.