Mìos nan Gàidheal

Ar Sgeul Ri Innse

’S e an Céitean Mìos nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.  ’S an t-seann mhìosachan Ghàidhealach, ’s e an Céitean toiseach an t-samhraidh.  

A chionn gur e daoine na h-Albainn Nuaidhe aig a bheil beartas do sheanchas: bàrdachd, òrain, ceòl, dannsa, naidheachdan, biadhan, sloinnidhean, spioradalachd is cleachdaidhean, bidh ceanglaichean aig iomadh Ùr-Albannach ri dualchas Gàidhealach.

Compàirtichibh

Bheiribh sùil air a’ phostair airson  Mhìos nan Gàidheal 2018 .

Ré a’ Mhìos agus nas fhaide, tha cothroman aig Ùr-Albannaich naidheachdan mu an ceanglaichean a chompàirteachadh air ciamar a tha iad a’ ceangal is ag ath-cheangal ri cànan, cultur agus aithne nan Gàidheal aca.

B’urrainn do naidheachdan a bhi ’gan compàirteachadh air Twitter #OurStoryToTell  #GaelicNS  #GaelicMonth air neo thro Làrach nan Aodann http://facebook.com/gaelicaffairs/ .