Mìos nan Gàidheal

Mìos nan Gàidheal

’S e an Céitean Mìos nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a tha ’na àm a bhi a’ cumail is a’ liadachadh mothachaidh mu eachdraidh, chultur, chànan is euchdan nan Gàidheal thar na mór-roinneadh is na h-uile a tha seo a’ cur rithe.

’S e 2021 a’ bhliadhna a bhios a’ comharradh a’ 25mh ceann-bliadhna do Mhìos nan Gàidheal leis an ùrlar, Air Adhart Le Chéile. Tha an t-ùrlar a’ cumail còmhlachas nan coimhearsnachdan Gàidhealach is a’ bhuan-sheasmhachd a tha r’a faighinn a-miosg nan Gàidheal air feadh an eachdraidh. Tha cuideachd a’ toirt urram  dhan chòmhlachas a tha ri fhaighinn a-miosg Ùr-Albannach gu h-àraid thar nan 14 mìosan a chaidh seachad.

An Comataidh-planaigidh do Mhìos nan Gàidheal:

Chaidh ùrlar na bliadhna seo a thaghadh le buill a’ Chomataidh Phlanaigidh do Mhìos nan Gàidheal air a bheil 11 ball ás a’ choimhearsnachd a tha an geall air a bhi a’ neartachadh na Gàidhlig is a dualchais.

Tachartasan air Loidhne:

Air feadh mìos a’ Chéitein, bidh caochladh thachartasan air loidhne ann thar na h-Albann Nuaidhe. Dèanaibh tadhal air an duilleig-thachartasan dhen Chomataidh-Phlanaigidh do Mhìos nan Gàidheal aig

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gaelicnsmonth%40gmail.com....

Leanaibh duilleagan Làrach nan Aodann is Twitter aig Iomairtean na Gàidhlig gus tuilleadh fiosrachaidh ’fhaighinn:

Dèan briog air an ìomhaigh gus a luchdadh is a chl¬ó-bhualadh
Làrach nan Aodann - https://www.facebook.com/gaelicaffairs
Twitter - https://twitter.com/ns_gaelic

#GaelicNS #ForwardTogether

Gum meal sibh Mìos nan Gàidheal!