Mìos nan Gàidheal

’S e an Céitean Mìos nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a tha ’na àm a bhi a’ cumail is a’ liadachadh mothachaidh mu eachdraidh, chultur, chànan is euchdan nan Gàidheal thar na mór-roinneadh is na h-uile a tha seo a’ cur rithe.

Tachartasan air Loidhne:

Air feadh mìos a’ Chéitein, bidh caochladh thachartasan air loidhne ann thar na h-Albann Nuaidhe. Dèanaibh tadhal air an duilleig-thachartasan dhen Chomataidh-Phlanaigidh do Mhìos nan Gàidheal aig

https://www.gaelic.ca/

Leanaibh duilleagan Làrach nan Aodann is Twitter aig Iomairtean na Gàidhlig gus tuilleadh fiosrachaidh ’fhaighinn:

Dèan briog air an ìomhaigh gus a luchdadh is a chl¬ó-bhualadh
Làrach nan Aodann - https://www.facebook.com/gaelicaffairs
Twitter - https://twitter.com/ns_gaelic

#GaelicNS #ForwardTogether

Gum meal sibh Mìos nan Gàidheal!