State of emergency declared. See Novel Coronavirus (COVID-19) updates and check for location, program and service closures, cancellations and changes.

Mìos nan Gàidheal

Brìgh na Bàrdachd

'S e an Céitean Mìos nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.  Anns a’ mhìosachan Ghàidhealach, ’s e an Céitean toiseach an t-samhraidh. 

A chionn gur e daoine na h-Albainn Nuaidhe aig a bheil beartas do sheanchas: bàrdachd, òrain, ceòl, dannsa, naidheachdan, biadhan, sloinnidhean, spioradalachd is cleachdaidhean, bidh ceanglaichean aig iomadh Ùr-Albannach ri dualchas Gàidhealach.

Compàirtichibh

Bheiribh sùil air a’ phostair airson  Mìos nan Gàidheal 2019 . (Fraingis)

Los gun téid urram a thoirt air an ùrlar am bliadhna, Brìgh na Bàrdachd, tha fàilte romhaibh dealbhan na bhideothan a thogail do chruinneachaidhean beaga na móra a-miosg charaidean air neo ’s a’ bhuidhinn agaibh ’s a’ choimhearsnachd agaibh far an tig feadhainn cruinn còmhla is iad ag éiridh air òrain Ghàidhlig.

B’urrainn do dhealbhan na bhideothan a bhi ’gan compàirteachadh air Twitter #BrighnaBardachd #ThePowerOfOurSongs #GaelicNS  #GaelicMonth  #Gaidhlig #Gaelic air neo thro Làrach nan Aodann http://facebook.com/gaelicaffairs/ .

Tapadh leibh is fiach gum meal sibh Mìos nan Gàidheal!