Dé Tha Sinn Ris

Bidh oifis Iomairtean na Gàidhlig ag obair leis a’ riaghaltas agus le pàirtichean eile gus a’ chànain, an dualchas agus an leasachadh eaconomach de choimhearsnachd na Gàidhlig ann an Albainn Nuaidh a chur air adhart.  Tha seo a’ toirt a-staigh dol eadar a’ riaghaltas agus a’ choimhearsnachd, goireasan  ’ullachadh agus  cuideachadh leis a bhith  ’gam fosgladh; cuideachd, bithear a’ co-obrachadh le buidhnean roinneil is eadarnàiseanta gus eòlas na Gàidhlig ann an Albainn Nuaidh  ’àrdachadh. 

 

Dleasdanas oifis Iomairtean na Gàidhlig

Tha oifis Iomairtean na Gàidhlig ag amas air ùrachadh na Gàidhlig gus am bi i daonnan ’na pàirt bheothail de bheatha na h-Albann Nuaidhe.

Tha seo a’ tarraing air ionnsachadh is toirt seachad na Gàidhlig a shaorachadh, agus meas nas motha air dualchas na Gàidhlig a chruthachadh.

Tha obair oifis Iomairtean na Gàidhlig a’ toirt a-staigh na leanas:

  • Luach agus co-thabhartas na Gàidhlig dhan roinn ’àrdachadh
  • Taic a thoirt do phrógraman ùr-ghnàthaichte cànain is dualchais, a bhios freagarrach dhan a bhios feumach do choimhearsnachd na Gàidhlig.
  • Còmhradh a shaorachadh leis a’ riaghaltas agus a’ choimhearsnachd a thaobh na bhios cudthromach do leasachadh na Gàidhlig
  • Goireasan  a bhuineas do dh’fhoghlam a chruthachadh a chuireas luchd-teagaisg is luchd-ionnsachaidh gu feum
  • Trèanadh do luchd-teagaisg na Gàidhlig a chur air dòigh
  • Cuideachadh is taic a thoirt do dh’iomairtean is pròiseictean na coimhearsnachd
  • Seirbheisean eadar-theangachaidh a thairgsinn
  • Cothroman ionnsachadh na Gàidhlig agus iomlaid chultarach a mheudachadh leis a bhith a’ co-obrachadh le pàirtichean eadarnàiseanta.

 

Prógraman

Prógram Gàidhlig anns a’ Choimhearsnachd

Bidh am prógram seo a’ toirt taic do dh’eagrachaidhean neo-phrothaid le pròiseictean a bhios ag amas air cothroman a mheudachadh do dhaoine a’ Ghàidhlig ’ionnsachadh is a bhruidhinn, aig an aon àm’s gum bi iad a’ gabhail a-staigh dhaoine anns am bi suim ’s a’ Ghàidhlig agus a dualchas a’ dol am meud. Faodaidh gnìomhachais clasaichean cànain, bogadh’s a’ Ghàidhlig, bùthan-obrach agus tionnsgnaidhean culturach eile a thoirt a-staigh.

Cinn-latha airson na h-iarrtasan a bhith a-staigh: An t-Òg-mhios 15 agus An t-Samhain 15

Luchdaich a-nuas na seòlaidhean.

Luchdaich a-nuas a’ bhileag iarrtais.

 

Prógraman Tàilleabhachd: Bun is Bàrr agus Daltacha

Tha Iomairtean na Gàidhlig a’ tairgsinn agus a’ toirt taic do phrógraman comhairleachaidh anns a’ Ghàidhlig a bheir cothroman do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig an cuid Gàidhlig agus eòlas  air a dualchas a mheudachadh.  Stéidhichte air samhail ionnsachaidh sòisealta, bidh na prógraman seo a’ cur luchd-ionnsachaidh cuide ri luchd-labhairt fileanta a bhios a’ cur Gàidhlig gu feum a h-uile là ann a’ suidheachaidhean sòisealta, culturach.  Bidh iad ag amas air luchd-labhairt na Gàidhlig a chruthachadh a bhios a’ cleachdadh, a’ co-roinn, a' moladh agus ag àrdachadh na Gàidhlig agus a dualchais ann an Albainn Nuaidh.  Cuir fios thugainn gus barrachd ’ionnsachadh  air comhairleachadh a thaobh na Gàidhlig agus a dualchais ann an Albainn Nuaidh.

Gairm gus litrichean a tha a’ sealltuinn suime ’fhaighinn (Gàidhlig, 88kb PDF)