Tachartasan

Tachartas Mìos na Gàidhlig

 

An Céitean 2, 9, 16, 22 agus 29

10:00 m

Cupa tì agus seanachas anns a’Gàidhlig

Taigh-tasgaidh na Drochaide, Màbu

Trobhad gus cupa de thì a ghabhail agus a chòmhradh leinn aig an taigh-tasgaidh ann am Màbu gach uile Di luain anns a’ mhìos Mhàigh. Faodar pàirt a ghahail anns a’ chòmhradh, air neo éisdeachd ris a’ Ghàidhlig `ga bruidhinn. `S e cruinneachadh sòisealta socair, neo-fhoirmeil a bhitheas ann. Bidh fàilte ro na h-uile.  

Air urrasachd aig: Comunn Gàidhlig agus Eachdraidh Mhàbu

Mairead Pheatanach, 945-2790 mberiskay@gmail.com

 

An Céitean 5-8

2016 Co-labhairt Buidheann Rannsachaidh Cheilteis Aimearaga-à-Tuath (CSANA)

Tha e `na thoileachadh mór do Roinn na Ceiltis, Oilthigh Fhransaidh X. aoidheachd  a thoirt dhan ath cho-labhairt a bhitheas `ga cumail aig CSANA, an Céitean 5-8, 2016. B’e 1992 a’ bhliadhna mu dheireadh a bha CSANA air aoigheachd aig Oithigh Fhransaidh X., a’ cheud turas riamh `s gu robh a’ cho-labhairt `ga cumail ann an Canada

Oilthigh Fhransaidh X., Ainteaganais, Alba Nuadh 
https://csana2016.wordpress.com/

 

An Céitean 6

5:30 – 6:30 f

Òraid MhicDhòmhnaill/Nilsen air Cuspair Rannsachaidh Cheiltis aig Oilthigh Fhransaidh X. leis An Dotair Rob Dunbar, Prìs A-steach An-asgaidh

Talla Leughaidh nam Fineachan, Leabharlann Aonghais L. MhicDhòmhnaill

Bidh An Dotair Rob Dunbar, Proifeasar Roinn na Ceiltis, Oilthigh Dun Éideann, a’ toirt seachad òraid air a’chuspair “Waulking Songs in the Scottish Gaelic Tradition: Continuity and Change

Air urrasachd aig:  Roinn na Ceiltis, Oilthigh Fhransaidh X.

Mìcheal Linkletter 902-867-3632 mlinklet@stfx.ca

 

An Ceitean 6

8:00 - 10:00 f

Céilidh na h-Albann Nuaidhe

Piper’s Pub, Ainteaganais

Tha Roinn na Ceiltis, Oilthigh Fransaidh X. a’ cur fàilte is furan air a’ phoblach, agus luchd-tadhail `nam buill aig CSANA, a thighinn gu céilidh aig Piper’s Pub. Bidh cothrom a’mhaoig ann dha na h-uile. Trobhad ort gus do thabhartas fhéin a thoirt seachad le òran, dannsa, air neo puirt air an inneal-chiùil as fheàrr leat.

Mìcheal Linkletter 902-867-3632 mlinklet@stfx.ca

 

An Céitean 7

2:00 f

Brìgh an Òrain, Prìs A-steach An-asgaidh

Antigonish Heritage Museum, 20 East Main St. Antigonish.

Bidh ban-seinneadair ás Alba, Fìona NicCoinnich, a’roinn òran agus stòiridhean. Tha i air fhastadh ann aig  Urras Nàiseanta na h-Alba mar neach-tasgaidh Taigh Chanaigh. Bidh i ag éiridh air fiosrachadh mu shaoghal nan Caimbeulach, Iain Latharn agus Mairead Fay Sheathach, ann an Canaigh 

Air urrasachd aig: Heritage Association of Antigonish agus Antigonish Heritage Museum

Jocelyn Ghilleasach, 902-863-6160, antheritage@parl.ns.ca

 

An Céitean 7

2:30 f

Dannsa-céim còmhla ri Leanne Aucoin, Prìs A-steach An-asgaidh

Tantallon Library, Tantallon

Tiugainn agus ionnsaich beagan cheuman an nòs Cheap Breatainn. Tha an stoidhle dannsaidh seo - gun  fharpais - spòrsail agus `na dheagh eagarsaid. Bidh fàilte ann ro na teaghlaichean.

Air urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 8

2:00 - 4:00 f

Cuirm-chiùil air Là nam Màthraichean a Shònraicheas Scotia Highland Dancers

Sgoil Chruinnichte Anndra, Baile Anndra

Bidh na Scotia Highland Dancers a’ cumail céildih Albannach na h-òigridh gus cuid dhan luchd-ealanta òga a chomharrachadh a bhuineas do chrìochan Siorramachdan Ainteaganais agus Inbhir Nis.

Jennifer NicDhòmhnaill (902) 863-3379 jenfiomacd@gmail.com

 

An Céitean 8

2:00 - 4:00 f

Gléidh Là nam Màthraichen le òrain Ghàidhlig còmhla ri Fìona NicCoinnich Prìs A-steach An-asgaidh

McCulloch Heritage Centre, Pictou

Air urrasachd aig: McCulloch House Museum & Genealogy Centre www.mccullochcentre.ca
Michelle.Davey@novascotia.ca 902-485-4563

 

An Céitean 8

2:00 - 5:00 f

Céilidh air Di Dòmhnaich còmhla ri Sealaidh Chaimbeulach agus a Caraidean $8

Celtic Music Interpretive Centre, 5471 Rathad 19 Siùdaig Alba Nuadh

info@celticmusiccentre.com (902) 787-2708

 

An Céitean 10

7:30 f

Brìgh an Òrain: Caimbeulaich Chanaidh, $5, air neo tabhartas do Thaigh Chanaigh

An Drochaid/: Comunn Gàidhlig agus Eachdraidh Mhàbu, Main Street, Màbu

Bidh Fìona J NicCoinnich, ban-bhuadhaiche A’ Bhuinn Òir agus neach-tasgaidh Taigh Chanaigh a’ toirt air thaisbeanadh òraid tro òrain air obair agus beatha an luchd-rannsachaidh beul-aithris iomraiteach Iain Lathurn Caimbeul agus a bhean Mairead Fay Sheathach á Canaigh. Air feadh an taisbeanaidh seo, 59 mionaidean a fhaid’, bidh Fìona a’ toirt deilbh air beatha na dithist `ga cosg air trusadh agus rannsachadh òran anns an Eilean Fhada agus ann an Albainn Nuaidh. Bidh i a’cur an cleachdadh dhealbhan, cuid mhath dhiubh gun a bhi air am faicinn aig luchd-éisdeachd ron àm seo, a chaidh a thogail aig Mairead `san àm a bha i còmhla ri Iain an Alba Nuaidh anns a’ bhliadhna 1937. Bithear air thaisbeanadh aice cuideachd bìdeagan bho thasglann fuaime tùsail Iain a chaidh a chlàradh `san aon àm ann an 1937. Gabhaidh Fìona na h-òrain as fheàrr leatha fhéin far Co-chruinneachadh Chanaigh agus tha i an dòchas gun tog sibh p-fhéin am fonn còmhla rithe.       

Air urrasachd aig: Comunn Gàidhlig agus Eachdraidh Mhàbu

Mairead Pheutanach 902-945-2790 mberiskay@gmail.com

 

An Céitean 11-14

Cùrsa Taomaidh $140 (Tì agus Lòn `na Chois)
Gléidh Mìos nan Gàidheal ann an Siorramachd Phiogtó bhòidheach. Bidh Seigheag Nic a’ Mhaoilein ann a’ teagasg cùrsa taomaidh na Gàidhlig fad ceithir làithichean. Bidh a’ Ghàidhlig air a teagasg an àrainneachd shocair, spòrsail, taiceil. Bidh geamannan, òrain agus gniomhachas eile air an cleachdan ann. Thoir leat inneal-clàraidh, dealbhan an teaghlaich agus aodach seasmhach a nì feum air chuairt amuigh.    

Los clàradh agus tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn, cuir post-d dosobaidh@ns.sympatico.ca

 

An Céitean 11

1:30 - 3:00 f

Brìgh an Òrain, Na Caimbeulaich, Prìs A-steach An-asgaidh

Beaton Institute, Oilthigh Cheap Breatainn, Baile Shidnidh

Bidh Fìona J NicCoinnich, ban-bhuadhaiche A’ Bhuinn Òir agus neach-tasgaidh Taigh Chanaigh a’ toirt air thaisbeanadh òraid tro òrain air obair agus beatha nan daoine-sgrùdaidh beul-aithris iomraiteach Iain Lathurn Caimbeul agus a bhean Mairead Fay Sheathach á Canaigh. Air feadh an taisbeanaidh seo, 59 mionaidean a fhaid’, bidh Fìona a’ toirt deilbh air beatha na dithist `ga cosg air trusadh agus rannsachadh òran anns an Eilean Fhada agus ann an Albainn Nuaidh. Gus soilleireachadh, bidh i a’cur an cleachdadh dhealbhan, cuid mhath dhiubh gun a bhi air am faicinn aig luchd-éisdeachd ron àm seo, a chaidh thogail aig Mairead `san àm a bha i còmhla ri Iain an Alba Nuaidh anns a’ bhliadhna 1937. Bithear air thaisbeanadh aice cuideachd bìdeagan bho thasglann fuaime tùsail Iain a chaidh a chlàradh `san aon àm ann an 1937. Gabhaidh Fìona na h-òrain as fheàrr leatha fhéin far Co-chruinneachadh Chanaigh agus tha i an dòchas gun tog sibh p-fhéin am fonn còmhla rithe.

 

Thòisich Fìona `na dreuchd ùr mar neach-tasgaidh Taigh Chanaigh `sa mhìos Mhàigh, 2015. Tha i anisd a’ còmhnaidh ann an Canaigh, còmhla ris an duine aice agus a coin chaorach. Tha Fìona a’ toirt deilbh air an dreuchd mar “aisling a thàinig gu buil.” Tha i air a togail gus cothrom mothachaidh a thoirt do Cho-chruinneachaidh Òran is Beulaithris Chanaigh. Ron àm seo, thug Fìona seachad sia bliadhnaichean ag obair fo ceann fhéin, mar neach-ealain taisbeanaidh agus té-oideachaidh. Roimhe sin, bha i `na Màiri Mhór Gaelic Song Fellow aig Comhairle na Gàidhealtachd. Tha i air a bhi a-bhos an Ceap Breatainn roinn de thursan ron àm seo, los òrain Ghàidhlig a thaisbeanadh agus a theagasg. 

Catherine_arseneau@cbu.ca    

 

An Céitean 11

6:00 - 7:30 f

Harboustone Céilidh a Shònraicheas Fìona NicCoinnich, Prìs A-steach An-asgaidh

Harbourstone Enhanced Care Facility, Kenwood Dr. Baile Shidnidh

Taisbeanadh le Fìona NicCoinnich, ban-seinneadair agus neach-tasgaidh aig Tasglann Taigh Chanaigh, Eilean Chanaigh. Thig an cois an tasglainn seo seann chlàraidhean céireadh air òrain Ghàidhlig Cheap Breatainn. Gheobhar srùbag an déidh an taisbeanaidh. Bidh gach lòn `ga sholarachadh a-réir riaghailtean a’ bhìdhe.

(902) 562-7407  macdermida@eastlink.ca or morrisonb@mac.com

 

An Céitean 11

7:00 f

Oidhche Mhùbhaidhean ás an Tasglann, Bidh tabhartasan air an gabhail le buidheachas

Archives Movie Night, donations appreciated

Celtic Music Interpretive Centre, 5471 Rathad 19 Siùdaig Alba Nuadh

Thig `nar cuideachd gus feasgar socair a thoirt seachad a’ coimhead bhidèos `nar tasglann air a’ sgrìn mhór. Gheobhar deoch aig a’ bhàr. 

info@celticmusiccentre.com (902) 787-2708

 

An Céitean 12

7:00 - 8:15 f

Cuirm-chiùil Ghàidhealach, Tabhartasan aig an Dorus

Taigh-sgoil Sealladh a’ Chala, Seastago

Sgiotaichean, òrain agus dannsa air thaisbeanadh aig sgoilearan prìomh phrógraim na Gàidhlig aig Taigh-sgoil Sealladh a’ Chala

Bearnard Camshron 902-787-5220 bernard.cameron@srsb.ca

 

An Céitean 15

2:00 - 5:00 f

Céilidh air Di Dòmhnaich còmhla ri Na Peutanaich, Kinnon agus Beataidh $8

Celtic Music Interpretive Centre, 5471 Rathad 19 Siùdaig, Alba Nuadh

info@celticmusiccentre.com (902) 787-2708

 

An Céitean 15

2:30 f

A’ Dannsa le Wendy NicÌosaig agus a caraidean, Prìs A-steach An-asgaidh

Alderney Gate Library, Baile nan Loch

Bi cothrom ann gus dannsa ceàrnach a dh’íonnsachadh aig a ’bhun còmhla ri do theaghlach. Spòrs gu leòr dha na h-uile aig gach aois, deagh eagarsaid agus cothrom a ghabhail an sàs `san nòs a bhi a’ dannsa ri fìdhlearachd `ga seinn anns an stoidhle Ghàidhealach. 

Air urrasachd aig:  Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 16-19

Sgadan is Buntàta

Caochladh Sgoiltean.

 

Tha fiosrachadh cultarach `san t-seòmar-ionnsachaidh `ga chur air n-adhart aig Baile nan Gàidheal le taisbeanaidhean air dòigh-beatha nan Gàidheal ann an sgoiltean poblach. Tha am prógram Sgadan is Buntàta `na mhodh sònraichte gus mothachadh mu chultar stuth Ghàidheal na h-Albann Nuaidh a chur air shùilean do sgoilearan agus a chur an aithne dhaibh dualchas nan Gàidheal `sa Mhór-roinn. Gabhaidh suas ri trì seiseannan cur air dòigh ann an taigh-sgoil air an aon là. Tha prìs bheag a’phrógraim aig $2 dholar an sgoilear, los cosgaisean an taisbeanaidh a lughdachadh. Leig fios tràth gus a bhi buileach cinnteach ás gun gabh am prógram faighinn. 

Gus tadhal air chlas a chur air dòigh, air neo tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn, leig fios ugainn

aig highlandvillage@novascotia.ca air neo air a’ phón aig (902) 725-2272, 1-866-4GAELIC (1-866-442-3542)

 

An Céitean 17

3:15 f

Òrain Bhean Shandaidh Sheumais, Baile nan Gilleasach, còmhla ri Caraman NicArtair, Prìs A-steach An-asgaidh

The Alexander Doyle Public Library, Dalbrae Academy, Màbu

Air urrasachd aig: Iomairtean na Gàidhlig

Frances.maceachen@novascotia.ca

 

An Céitean 17

6:30 - 8:30 f

Bòcain a’ Bhràigh, tìodhlaig air an dorust

Taigh an t-Sagairt, Bràigh na h-Aibhneadh

Bidh Goiridh Dòmhnullach ag innse naidheachdan nam bòcan á Bràigh na h-Aibhneadh agus ás an t-seann dùthaich agus a’ teagasg mu chreideasan nan Gàidheal mu ‘n t-saoghal os-nàdurrach.

Air urrasachd aig: Comunn Gàidhlig is Eachraidh a’ Bhràigh

Goiridh Dòmhnallach 870-6837 macdojdz@gov.ns.ca

 

An Céitean 17

6:30 f

Leigheasan a’ Bhaile, còmhla ri Seigheag Nic A’ Mhaoilien,  Prìs A-steach An-asgaidh

Woodlawn Library, Dartmouth

Bithear còmhradh ann air beagan leigheasan air an cleachdadh aig na Gàidheil anns a bheil stuthan cumanta, ged a bhitheadh cuid aca `nan iongantas dhut.

An urrasachd aig:  Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean  18

6:30 f

Fìdhlearachd Gàidhealach còmhla ri Leanne Aucoin, Prìs A-steach An-asgaidh

Woodlawn Library, Dartmouth

Bidh céilidh ann agus gu leòr de fhìdhlearachd Ghàidhealach

Air urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 19

7:00 f

Àite, Nòs is Daoine, Prìs A-steach An Asgaidh

Àite nan Gàidheal, Highland Square Mall, Am Baile Beag

Òraid le Lodaidh MacFhionghain air eachdraidh nan Gàidheal an Albainn Nuaidh

Air urrasachd aig: Féis na h-Aibhne Móire.

Debi Sobey, sobaidh@ns.symaptico.ca

 

An Céitean 20

11:00 m

Frolaig Luadhaidh còmhla ri Màiri Nic`Illeathain, Prìs A-steach An-asgaidh

Central Library, Halafags

Gabh tlachd ás nòs frolaig a’ luadhaidh còmhla ri Màiri agus a caraidean `s i a’ cur air thaisbeandh lughdachadh a’ chlò an déidh dha ùr-thighinn far na beairt-fhigheadarachd. Tha na h-òrain Ghàidhlig air an gabhail gu rithimeach, fhads a tha an clò `ga fhùcadh air a’ chléith-luadhaidh. `S e fearas-chuideachd a tha `san fhrolaig luadhaidh an là an-diugh agus faodaidh teaghlaichean pàirt a ghabhail ann agus eòlas a chur air na seinneadairean.  Gheobhar srùbag air do bhois, le aran coirce.

An urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 22

11:00 m - 12:30 f

Lòchran an Anma – Nòsan nan Gàidheal Chaitligeach, Prìs A-steach An-asgaidh

Eaglais Muire nan Aingeal, Gleann Dàil

Bidh Goiridh Dòmhnullach a’ teagasg ùrnaighean, briathrachas, is naidheachdan a bhuineas dha ‘n Eaglais Chaitligich, agus nòsan nan Gàidheal a leanadh a’ chreidimh sin.

An urrasachd aig Comunn Gàidhlig is Eachdraidh a’ Bhràigh

(902) 870-6837, macdojdz@gov.ns.ca

 

An Céitean 22

2:00 - 5:00 f

Céilidh air Di Dòmhnaich còmhla ri Donna Marie DeWolfe agus a caraidean $8

Celtic Music Interpretive Centre, 5471 Rathad 19, Siùdaig, Alba Nuadh

info@celticmusiccentre.com (902) 787-2708

 

An Céitean 22

2:30 f

Dannsa Ceàrnach còmhla ri Wendy NicÌosaig agus a caraidean, Prìs A-steach An-Asgaidh

Keshen Goodman Library, Halifax

Bi cothrom ann gus dannsa ceàrnach a dh’íonnsachadh aig a’ bhun còmhla ri do theaghlach. Spòrs gu leòr dha na h-uile aig gach aois, deagh eagarsaid agus cothrom a ghabhail an sàs `san nòs a bhi a’ dannsa ri fìdhlearachd `ga seinn anns an stoidhle Ghàidhealach. 

Air urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 24

3:15 f

Bòcain a’ Bhràigh, tìodhlaig air an dorust

The Alexander Doyle Public Library, Dalbrae Academy, Màbu

Bidh Goiridh Dòmhnullach ag innse naidheachdan nam bòcan á Bràigh na h-Aibhneadh agus ás an t-seann dùthaich agus a’ teagasg mu chreideasan nan Gàidheal mu ‘n t-saoghal os-nàdurrach.

Air urrasachd aig: Iomairtean na Gàidhlig

Frances.maceachen@novascotia.ca

 

An Céitean 25

6:30 f

Kitchen fest, caochladh luchd-ciùil, Prìs A-steach An-asgaidh

Central Library, Halafags

Blasad dhen ceòl as fheàrr a bhios ann ré an tachartais bhliadhnal Kitchen Fest. Bidh Kitchen Fest `ga chumail an caochladh ionadan air feadh Eilean Cheap Breatainn aig deireadh an Òg-mhìos agus a’ cheud seachdain dhen Iuchar

An urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 25

7:00 f

Oidhche Mhùbhaidhean far an Tasglainn, Bidh tabhartasan air an gabhail le buidheachas

Celtic Music Interpretive Centre, 5471 Rathad 19, Siùdaig, Alba Nuadh

Thig `nar cuideachd gus feasgar socair a thoirt seachad a’ coimhead bhidèos far an tasglainn againn air a’ sgrìn mhór. Gheobhar deoch ann aig a’ bhàr.

info@celticmusiccentre.com (902) 787-2708

               

An Céitean 25

7:00 - 8:30 f

McConnell Library, Baile Shidnidh

Bidh Na Dotairean Peadar Mac an t-Saoir (eòlas-inntin), Susan Baker (eòlas-inntinn) agus Heather Sparling (ceòl ) a’cur fa chomhair luchd éisdeachd thoraidhean tràtha stéidhichte air an cuid rannsachaidh a tha `sgrùdadh  mar a dh’fhaodas a’cluich ciùil  san t-seann nòs a bhi `na bhrosnachadh do dhaoine gus a’ Ghàidhlig ionnsachadh.

Heather_sparling@cbu.ca (902) 563-1242

 

An Céitean 28

10:00 m

Taisbeanadh air Snìomh agus Figheadearachd

Snìomhaichean agus Breabairean

Tantallon Library, Tantallon

Tha sniomhachas agus figheadairechd air a bhi fada `nan dualchas againn. Tiugainn gus eòlas a chur air na h-Atlantic Spinners and Handweavers air feadh agus a tha iad a cur air thaisbeanadh dòigh a’ chalanais gus an rusg cloimheadh a thoirt gu buil. Chìthear ann beairt-làir, caochladh chuidhlean-shnìomha an cleachdadh, sealladh air toraidhean deiseil agus leabhraichean. Tiugainn, coimhead agus cuir ceist - theagamh gum feuch thu làmh ris a’chiùird eachdraidheal seo.

An urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 29

2:00  - 5:00 f

Céilidh air Di Dòmhnaich còmhla ri Leeanne Aucoin agus a Caraidean $8

Celtic Music Interpretive Centre, 5471 Rathad 19 Siùdaig Alba Nuadh

info@celticmusiccentre.com (902) 787-2708

 

An Céitean 30

6:30 f

The Gaels and Cultural Appropriation còmhla ri Lodaidh MacFhionghain, Prìs A-steach An-asgaidh

Halifax Central Library, Lindsay Children’s Room, An dàrna làr

Exploring Cultural Stereotypes

Air urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean31

3:15 f

Òraid le Oighrig Nic Fhraing, Prìs A-steach An-asgaidh  

Dùthaich an Àigh—Fr. Archie Campbell’s visit to Nova Scotia in 1907.

The Alexander Doyle Public Library, Dalbrae Academy, Màbu

Air urrasachd aig: Iomairtean na Gàidhlig

Frances.maceachen@novascotia.ca

 

An Céitean 31

6:30 f

Leabhar `ga Chur air Bog – Scottish Tattoo Handbook còmhla ri a’ bhan-ùghdar Eamalaidh NicEòin,  Prìs A-steach An-asgaidh

Central Library, Halafags

`S e `s gu bheil tatù `sa Ghàidhlig bhuat gus an toir thu urram dha do theaghlach, air neo dha do shliochd, air neo `s gu bheil gràdh agad air a’ chànan. Bheir a’ bhan-ùghdar seachad eachdraidh ghoirid air Gàidhlig a bhi ann `san Albainn agus ann an Albainn Nuaidh. Bheir i air shealltainn dhuinn fìor mhearchdan a nì daoine a dh’fheuchas ri tatù Gàidhlig fhaighinn agus molaidh i dòighean air trioblaidean cumanta a sheachnadh `san àm a bhitheas faclan Gàidhlig, air neo abairtean, air am fuaigheal ann an dealbh an tatù. Bidh a’ bhan-ùghdar  a’ cur a làimheadh ri leabhraichan an déidh an taisbeanaidh. Air feadh an tachartais seo, bidh Halifax Henna a’ solarachadh “thatùichean” ealain henna neo-bhuan an-asgaidh,  le faclan air am moladh a gheobhar `sa leabhar.

Air urrasachd aig: Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile, http://www.halifaxgaelic.ca/

nmaclean@eastlink.ca

 

An Céitean 30

6:30 - 8:30 f

Òrain a’ Bhràigh, tìodhlaig air an dorust

Taigh an t-Sagairt, Bràigh na h-Aibhneadh

Bidh Goiridh Dòmhnullach a’ gabhail agus a’ teagasg òran a chaidh a dhèanadh anns a’ Bhràigh agus anns a’ cheàrnaidh sin agus òrain ás an t-Seann Dùthaich a b’àbhaist òranaichean a’ Bhràigh a bhi a’ gabhail.

Air urrasachd aig: Comunn Gàidhlig is Eachraidh a’ Bhràigh

Goiridh Dòmhnallach 870-6837 macdojdz@gov.ns.ca

 

An Céitean 31

7:00 - 8:00 f

A’ Gabhail Naidheachdan aig Leabharlann Shidnidh

McConnell Library, Baile Shidnidh

Naidheachdan far Nòs na Gàidhlig le daoine aig a bheil baìgh dhan Gàidhlig

Anna NicDhiarmaid, macdermida@eastlink.ca  tmacneil@nssc.library.ns.ca